top of page

Avís legal

1. Introducció

El present avís legal conté les normes d’ús de la web www.almailamardecontes.com que Laura Rubio Tugas, com a titular de la mateixa posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L’accés i/o utilització de la web li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar la web.

 

2. Identitat del titular de la web

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de Laura Rubio Tugas:

Denominació Comercial: Cia Alma i la mar de contes

Titular: Laura Rubio Tugas

NIF: 46683863G

Telèfon: 626 559 789

Adreça electrònica: almailamar@gmail.com

 

3. Usuaris

Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i l’ús d’una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d’haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Cia Alma i la mar de contes.

A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar a almailamar@gmail.com  la pèrdua o robatori de les mateixes i el possible accés per un tercer a les mateixes, sent l’usuari l’únic responsable fins la citada notificació.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web és propietat de Cia Alma i la mar de contes.

L’usuari reconeix que Cia Alma i la mar de contes és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza a l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits  la web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és © Cia Alma i la mar de contes . Tots els drets reservats.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb la finalitat d’assegurar la protecció d’aquests drets.

L’enviament per part de l’usuari d’informacions, comentaris, fotografies o propostes (en endavant, continguts) al portal o a TanCia Alma i la mar de contes, a través de l’adreça electrònica, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l’atorgament a Cia Alma i la mar de contes d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació d’informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions o continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, el Web i les xarxes socials.

L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari a més assumeix l’obligació de mantenir a Cia Alma i la mar de contes i/o els seus representants, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa a la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

 

5. Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis de la web Cia Alma i la mar de contes podrà demanar la complementació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament de la mateixa aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Cia Alma i la mar de contes l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals Cia Alma i la mar de contes tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguéssin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de Cia Alma i la mar de contes.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures d’informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús del present Web està limitat a majors d’edat, de manera que per tal que puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

 

Malgrat que Cia Alma i la mar de contes ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a Cia Alma i la mar de contes com a responsable del fitxer per exercitar els drets els d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: almailamar@gmail.com

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, còpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

 

6. Ús de cookies

Pel que fa a l’ús de cookies, Cia Alma i la mar de contes informa l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquesta web s’utilitzen cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La galeta només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. Cia Alma i la mar de contes utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a Cia Alma i la mar de contes informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les galetes utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

 

7. Llei de serveis de la societat de la informació

Cia Alma i la mar de contes posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços. Per això Cia Alma i la mar de contes no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de Cia Alma i la mar de contes haurà de complir les condicions següents:

El link sol es permetrà a la pàgina d’inici, és a dir www.almailamar.com , estant prohibits els links profunds i els frames.

No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Cia Alma i la mar de contes, els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.

No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.

L’establiment del link no suposa que entre Cia Alma i la mar de contes i el titular de la pàgina web en què s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

Cia Alma i la mar de contes no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del que es realitza el link.

 

8. Responsabilitat

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Cia Alma i la mar de contes no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

Cia Alma i la mar de contes exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la informació del portal i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’incorporen.

9. Interrupció, suspensió i cancel·lació

Cia Alma i la mar de contes realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

10. Llei aplicable i jurisdicció

El present avís legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, Cia Alma i la mar de contes i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals d’Olot (Girona).

bottom of page